Βιβλιογραφία Χοίρων

• ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.Η. & ΨΑΛΤΗΣ, Γ. (1940). Η πρακτική χοιροτροφία. Έκδοσις Γ’ Ελληνική Γεωργική Εταιρεία. Αθήναι

• ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α. (1959). Πρακτική Χοιροτροφία. Αγροτικός Εκδοτικός Οίκος Σπ. Σπύρου. Αθήναι.

• ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Ρ. (1900). Ελληνική Κτηνοτροφία. Εστία. Εν Αθήναις.

• ΚΑΡΑΝΤΟΥΝΙΑΣ, Α. (1969). Ειδική Ζωοτεχνία. Χοιροτροφία – Ιπποτροφία- Ονοτροφία και Ημιονοπαραγωγή. Αθήναι.

• ΡΟΓΔΑΚΗΣ, Ε. (2006). Γενική Ζωοτεχνία. Εκδόσεις Σταμούλης. Αθήνα.

• ΦΙΛΟΣ, Γ. (1992). Αυτόχθονες Ελληνικές Φυλές και Πληθυσμοί Αγροτικών Ζώων και δυνατότητες διάσωσης σπανίων φυλών αυτών. Μεταπτυχιακή μελέτη. ΓΠΑ.

• ΧΑΤΖΗΟΛΟΣ, Β. (1941). Το πρόβλημα της κτηνοτροφίας εν Ελλάδι. Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία. Αθήναι.

• CALIEBE, A., NEBEL, A., MAKAREWICZ, C., KRAWCZAK M. & KRAUSE-KYORA, B. (2017). Insights into early pig domestication provided by ancient DNA analysis. Scientific reports, 7:44550.

• VEZZANI,V. (1929). Rodi e il suo problema zootecnico., Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte Torino, rivista “Natura” Milano.

• Dimitriadis, Ν. (19..). Μαθήματα Χοιροτροφίας.

• KELLER, C. (1911).Studien über die Haustiere der Mittelmeer-Inseln, Zürich.

• LIZARD, W.H. (1840). Naturalist’s Library.

• Taibell, A. (1931). Alcune osservazioni intorno ai maiali dell'isola di Piscopi (Tilos). Rivista di. Zootecnia