Βιβλιογραφία Προβάτων

ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ, Θ. (2010). Αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά του προβάτου φυλής Ζακύνθου. Μεταπτυχιακή Μελέτη. Εργαστήριο Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΒΟΛΑΝΗΣ, Μ. & ΤΖΕΡΑΚΗΣ, Κ. (1997). Μελέτη του προβάτου φυλής Σφακίων Ι. Αναπαραγωγικές και παραγωγικές ιδιότητες αμνάδων. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 23,5 - 28.

ΒΟΛΑΝΗΣ, Μ. & ΤΖΕΡΑΚΗΣ, Κ. (1997). Μελέτη του προβάτου φυλής Σφακίων ΙΙ. Αναπαραγωγικές ιδιότητες προβατίνων και χαρακτηριστικά ανάπτυξης αμνών. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 24,5 - 20.

ΒΟΛΑΝΗΣ, Μ. & ΤΖΕΡΑΚΗΣ, Κ. (1997). Μελέτη του προβάτου φυλής Σφακίων ΙΙΙ. Γαλακτοπαραγωγή. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 24, 5 - 20.

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, Γ. Χ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. & ΛΙΓΔΑ, Χ. (1995). Το πρόβατο φυλής Κύμης. Ειδικό Δελτίο. Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Χαλκιδικής, ΕΘΙΑΓΕ.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α. (1960). Προβατοτροφία και Αιγοτροφία εν Ελλάδι. Συνέδριο FAO επί της παραγωγής και της χρησιμοποιήσεως του γάλακτος των προβάτων και των αιγών. Αθήναι.

ΓΚΑΤΖΗΜΑΣ, Ι. (1986). Το Φρισλανδόμορφο πρόβατο Άρτας (FRIZARTA). Έκδοση Δ/νσης Γεωργίας Άρτας.

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. (1960). Αι καλλίτερον προσηρμοσμέναι φυλαί προβάτων. Συνέδριο FAO επί της παραγωγής και της χρησιμοποιήσεως του γάλακτος των προβάτων και των αιγών. Αθήναι.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Ι. (1954). Μαθήματα Προβατοτροφίας και Αιγοτροφίας. Θεσσαλονίκη.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Ρ. (1900). Ελληνική Κτηνοτροφία.

Ε.Γ.Σ. Αγίας Παρασκευής Λέσβου (2011). Ετήσια περιοδική έκδοση αποτελεσμάτων του προγράμματος διατήρησης γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία. Αθήνα 2011.

Ε.Γ.Σ. Αγίας Παρασκευής Λέσβου (2013). Πρόβατο φυλής Λέσβου. Στοιχεία ελέγχου αποδόσεων 2009 -2012.

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (1998). Ελληνικές Φυλές Προβάτων στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Προστατευόμενες Φυλές. Θεσσαλονίκη.

ΖΕΡΒΑΣ, Ν. Π. (1965). Συμβολή εις την φαινοτυπικήν και γενετικήν έρευναν της αναπαραγωγής και της γαλακτοπαραγωγής των Χιακών προβάτων. Διατριβή επί Υφηγεσία. Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας, Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.

ΖΕΡΒΑΣ, Ν. & ΧΑΤΖΗΜΗΝΑΟΓΛΟΥ, Ι. (1988). Ελληνικές φυλές προβάτων. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, Ειδική Έκδοση, 5, 17-28.

ΖΙΑΓΚΑΣ, Γ., ΜΠΑΣΔΑΓΙΑΝΝΗ, Ζ., ΣΙΝΑΠΗΣ, Ε. (2017). Περιγραφή της Βλάχικης Φυλής Προβάτου. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 46, 33.

ΚΓΒΖ Ιωαννίνων – ΑΣΠΑΠΦΦ (2007). Πρόβατα Φυλής Άρτας. Χαρακτηριστικά και αποδόσεις. Ακροποταμιά Άρτας (2007).

ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ, Π. (1996). Μελέτη της γενετικής δομής των κυριότερων ελληνικών φυλών προβάτων. Διδακτορική διατριβή. ΓΠΑ Αθήνα.

ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ, Π., ΜΠΙΖΕΛΗΣ, Ι., ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. & ΡΟΓΔΑΚΗΣ, Ε. (2002). Γενετική δομή των ελληνικών φυλών προβάτων: Ι. Γονιδιακές συχνότητες. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης 30, 3-14.

ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ, Π. & ΡΟΓΔΑΚΗΣ, Ε. (2002). Γενετική δομή των Ελληνικών φυλών προβάτων: ΙΙΙ. Γενετική παραλλακτικότητα εντός και μεταξύ των φυλών. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 30, 29 - 44.

ΜΗΛΙΟΥ, Ι. (1960). Δεδομένα του ελέγχου γαλακτοπαραγωγής προβάτων φυλής Σερρών. Συνέδριο FAO επί της παραγωγής και της χρησιμοποιήσεως του γάλακτος των προβάτων και των αιγών. Αθήναι.

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ, Γ. (2016). Μελέτη του πληθυσμού προβάτων και αιγών της Σαμοθράκης. Πτυχιακή Μελέτη. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας ΓΠΑ.

ΜΠΙΖΕΛΗΣ, Ι. (1989). Ηλικία της ήβης και χαρακτηριστικά της πρώτης οιστρικής περιόδου αμνάδων των φυλών Χίου και Καραγκούνικης σε σχέση με το επίπεδο διατροφής. Διδακτορική Διατριβή. ΓΠΑ Αθήνα.

ΜΠΙΖΕΛΗΣ, I. (2013). Αξιολόγηση και αξιοποίηση ελληνικών φυλών προβάτων και αιγών. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, Ειδική έκδοση, 40 - 43.

ΜΠΙΖΕΛΗΣ, Ι. & ΠΑΠΠΑΣ, Β. (2014). Τα πρόβατα της Σαμοθράκης. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ, τεύχος 12.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ε., ΡΟΓΔΑΚΗΣ, Ε. & ΜΑΝΤΖΙΟΣ, Α. (1994). Μελέτη του ορεινού Ηπειρώτικου προβάτου. Ι. Μορφολογικά και αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά της φυλής καθώς και χαρακτηριστικά ανάπτυξης αμνών. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 19, 21 - 45.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ε. (1992). Μελέτη των μορφολογικών, παραγωγικών και αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών του ορεινού Ηπειρώτικου προβάτου. Ι. Μορφολογικά και αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά της φυλής καθώς και χαρακτηριστικά ανάπτυξης αμνών. Διδακτορική Διατριβή. ΓΠΑ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Δ. (2003). Μελέτη των μορφολογικών, παραγωγικών και αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών του προβάτου Άρτας ως βάση ζωοτεχνικών επεμβάσεων προς βελτίωση της φυλής. Διδακτορική Διατριβή. ΓΠΑ Αθήνα.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Δ., ΜΠΙΖΕΛΗΣ, Ι., ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Γ. & ΡΟΓΔΑΚΗΣ, Ε. (1998). Μορφολογικά, Αναπαραγωγικά και Παραγωγικά χαρακτηριστικά της φυλής Προβάτων Λέσβου. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 25, 29 – 43.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, T. & ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Δ. (1988). Ανάλυση των στοιχείων ελέγχου της γαλακτοπαραγωγής του Φρισλανδόμορφου προβάτου Άρτας (Frisarta). Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 8, 5 - 16.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ. (1975). Συμβολή εις την μελέτην της αναπαραγωγής των Καραγκούνικων προβάτων. Διατριβή επί Διδακτορία. Α.Γ.Σ.Α.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δ., ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Δ. & ΜΠΙΖΕΛΗΣ, Ι. (2014). Μελέτη της φυλής προβάτων Άρτας. Ι. Μορφολογικά χαρακτηριστικά και εριοπαραγωγή, Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 42, 65 – 78.

ΠΑΠΠΑΣ, Β. & ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ, Χ. (1984). Το Καραγκούνικο Πρόβατο. Υπουργείο Γεωργίας, Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας. Καρδίτσα.

ΡΟΓΔΑΚΗΣ, Ε. (2002). Εγχώριες Φυλές Προβάτων - Περιγραφή, Φυλογένεια, Γενετική Βελτίωση, Διαφύλαξη. Εκδόσεις Αγροτύπος ΑΕ, Αθήνα.

ΡΟΓΔΑΚΗΣ, Ε., ΠΑΠΠΑΣ, Β. & ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, T. (1988). Ανάλυση των στοιχείων από τον έλεγχο της γαλακτοπαραγωγής των Καραγκούνικων προβάτων. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 8, 17 - 34.

ΤΖΑΝΗ – ΜΑΜΑΚΟΥ, Χ. (2005). Η προβατοτροφία στην Λέσβο, Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, Ειδική Έκδοση “Η προβατοτροφία στην Λέσβο”.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Δ. & ΛΙΓΔΑ, Χ. (1999). Χαρακτηριστικά της ανάπτυξης των αρνιών φυλής Φλώρινας από τη γέννηση μέχρι τον απογαλακτισμό. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 16, 19 - 32.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Δ., ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ, Χ. & ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ, Π (1992). Εκτίμηση γενετικών και φαινοτυπικών παραμέτρων ορισμένων παραγωγικών ιδιοτήτων της φυλής προβάτων Φλώρινας. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 26, 101 - 111.

ΧΑΤΖΗΟΛΟΣ, Β. (1941). Το πρόβλημα της Κτηνοτροφίας εν Ελλάδι. Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, Αθήναι. ΧΟΝΤΟΣ, Α., ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Α., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Σ., ΚΟΥΚΟΛΕΤΣΟΥ, Β. (2017). Πιλοτικό έργο γενετικής βελτίωσης των προβάτων Καραγκούνικης φυλής, ΕΖΕ, Τεύχος 46, σελίδες 91-92.

ADAMETZ, L. (1926). Lehrbuch der allgemeinen Tierzucht. Wien.

BIZELIS, J. A., DELIGEORGIS, S.G. & ROGDAKIS, E. (1990). Puberty attainment and reproductive characteristics in ewe lambs of Chios and Karagouniki breed on two planes of nutrition. Animal Reproduction Science, 23, 197-212.

BIZELIS, I., KOUTSOULI, P. & E. ROGDAKIS, (2007). Genetic structure of semi-fat tailed Greek sheep breeds: I. Gene frequencies, genetic variation and F-statistics. Animal Science Review, 36, 55 - 69.

BIZELIS, I., KOUTSOULI, P., SINANOGLOU, V., SYMEON, G. & MANTIS, F. (2010). «Meat quality and lipid composition of four sheep breeds reared by the traditional Greek sheep farming» 61st Annual Meeting of the European Association for Animal Production. August 23-27, 2010, Heraklion, Crete Island, Greece. Book of abstracts, p. 124.

HATZIMINAOGLOU, I., GEORGOUDIS, A., ZERVAS, N. & BOYAZOGLOU, J. (1966). “Prolific breeds of Greece” in “Prolific sheep”. Ed. by M. Fahmy. CAB.

KOUTSOULI P., BIZELIS I. & ROGDAKIS E. (2007). Genetic structure of semi-fat tailed Greek sheep breeds: II. Genetic relationships among breeds and use of microsatellite genotypes for breed assignment. Animal Science Review, 36, 71- 82.

KOUTSOULI, P., SINANOGLOU, V., SOTIROPOULOU, G., KLAVDIANOS, A., SOTIRAKOGLOU, K. & BIZELIS, I. (2013). “Fatty acids profile of milk from Greek sheep breeds” in Modern trends in the field of lipid, 5th Panhellenic Conference, Greek Lipid Forum, 29 - 30 March 2013, Charokopio University.

LIGDA, C.H., ALTARAYRAH, J.,GEORGOUDIS, A., the ECONOGENE Consortium (2009). Genetic analysis of Greek sheep breeds using microsatellite markers for setting conservation priorities. Small Ruminant Research, 83 (1–3), 42-48.

LOUKOVITIS, D., SIASIOU, A., MITSOPOULOS, I., LYMBEROPOULOS, A.G., LAGA, V. & CHATZIPLIS, D. (2016). Genetic diversity of Greek sheep breeds and transhumant populations utilizing microsatellite markers. Small Ruminant Research, 136, 238-242.

MASON, I.L. (1967). Sheep breeds of the Mediterranean. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Commonwealth Agricultural Bureaux.

MASON, I. L. (1996). World Dictionary of Livestock Breeds. Types and Varieties. CAB International. MASON, I. L. (1991). Classification and Distribution of Sheep Breeds. In “Genetic Resources of Pig, Sheep and Goat. Ed. by K. Maijala. Elsevier.

MASTRANESTASIS, I., EKATERINIADOU, L.V., LIGDA, CH. & THEODOROU, K. (2015). Genetic diversity and structure of the Lesvos sheep breed. Small Ruminant Research, 130, 54-59

MICHAILIDOU, S, TSANGARIS, G., FTHENAKIS, G. C., TZORA, A., SKOUFOS, I., KARKABOUNAS, S. C., BANOS, G., ARGIRIOU, A. & ARSENOS G. (2018). Genomic diversity and population structure of three autochthonous Greek sheep breeds assessed with genome-wide DNA arrays. Molecular Genetics and Genomics, 293(3), 753-768.

PAPADOPOULOS, O. (1935). Die Schafschlaege der Insel Kreta (Das Sitiaschaf und das Sphakiaschaf). Zeitscrift fuer Zuechtung und Zuechtungsbiologie 35, 107 - 136

. PETER, C., BRUFORD, M., PEREZ, T., DALAMITRA, S., HEWITT, G., ERHARDT, G., the ECONOGENE Consortium ( 2007) Genetic diversity and subdivision of 57 European and Middle‐Eastern sheep breeds Animal Genetics, 38, 37 – 44.

SINANOGLOU, V., BATRINOU, A., MANTIS, F., BIZELIS, I. & MINIADIS-MEIMAROGLOU, S. (2013). Lipid quality indices: Differentiation of suckling lamb and kid breeds reared by traditional sheep farming. Small Ruminant Research, 113, 1- 10.

SINANOGLOU, V., KOUTSOULI P., FOTAKIS CH., SOTIROPOULOU G., CAVOURAS D. & BIZELIS I. (2015): Assessment of lactation stage and breed effect on sheep milk fatty acid profile and lipid quality indices. Dairy Science & Technology 95, 509-531.

SPETSARIAS, S., KOUTSOULI, P., THEODOROU, G., THEODOROPOULOS, G. & BIZELIS I. (2016). Allelic polymorphism of OvarDRB1 exon2 gene and parasite resistance in two dairy sheep breeds. Int. J. of Health Animal Science and Food Safety, 3 (1), 1-19.

TRIANTAFILLIDIS D., LIGDA C., GEORGOUDIS A. & BOYAZOGLOU J. (1997). The Florina (Pelagonia) sheep. Animal Genetic Resources Information 22, 7 – 13.